Algemene verkoopsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en dienstverleningen en zijn aanvaard door de koper.

Vermelde leveringstermijnen zijn louter informatief. Laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot vergoeding of tot weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Dit geldt voor alle producten zonder onderscheid of het standaardproducten betreft of maatwerk.

De door MacMans opgegeven uitvoeringstermijnen zijn louter informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Eventuele transport-of vervoerskosten zijn altijd ten laste van de koper,ook binnen de waarborgperiode. Spoedbestellingen en -interventies (binnen de 8 uur na oproep van de koper) zullen steeds extra kosten met zich mee brengen die ten laste van de koper zijn.

Gebreken aan goederen en diensten dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de drie werkdagen na levering van deze goederen en diensten. Klachten betreffende de inhoud van de factuur dienen binnen de acht werkdagen na factuurdatum gemeld te worden, eveneens per aangetekend schrijven.

Als tussenpersoon geven wij de waarborgen, zoals die zijn toegekend door de fabrikant. Enkel fysische gebreken worden gedekt. De waarborg op nieuwe goederen bedraagt gebruikelijk één jaar, tenzij anders gespecificeerd werd door de fabrikant. Indien de fabrikant om bepaalde redenen de waarborg niet toepast, zijn de eventuele kosten steeds ten laste van de koper.

De waarborg op vervangen onderdelen bedraagt gebruikelijk 3 maanden, tenzij anders gespecificeerd werd door de fabrikant. De waarborg vervalt steeds indien een onbevoegd persoon aan het toestel heeft gewerkt.

De koper dient steeds een backup van al zijn data te maken. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventueel dataverlies of andere verliezen, van gelijk welke aard, daaruit voortvloeiend.

Het bedrag van de factuur is contant betaalbaar, behalve wanneer anders vermeld staat op de factuur. Facturen onder de 25 euro zullen met 12 euro administratiekosten verhoogd worden.

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingsvoorwaarden. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,25% per maand en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alleen de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd. Alle werkzaamheden zullen bij niet- betaling zonder verwittiging gestopt worden.

Verkoper en koper komen uitdrukkelijk overeen dat indien de factuur op de vermelde vervaldag niet of slechts gedeeltelijk werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege zal worden verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de factuur, eventueel verhoogd met kosten en intresten, volledig is vereffend. Het risico wordt evenwel overgedragen op de koper vanaf de levering.

De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Als verkoper wordt verstaan MacMans - Frank Ignoul, als koper de klant.

Bij een geschil zijn de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.